UNIVERSITI MALAYSIA SABAH MUKA SURAT UMS -ISMS P5 006 .

4m ago
112 Views
0 Downloads
408.88 KB
21 Pages
Transcription

UNIVERSITI MALAYSIA SABAHMUKA SURATUMS-ISMS-P5-0061 / 21POLISI PEMBANGUNAN LAMAN SESAWANGREKOD PINDAAN DOKUMENTARIKHNO.KELUARAN /PINDAANBAB / MUKASURAT Nombor rujukan standard diubah ke UMSISMS-P2-PK-009-004 dari UMS-ISMS-P2-PK009-002. Tajuk utama dokumen ke PROSEDURPEMBANGUNAN LAMAN SESAWANG dariPROSEDUROPERASISTANDARDPEMBANGUNAN LAMAN SESAWANG1 – 2/21 Kandungan – susun aturAsal 3/21Pembetulan ayat – ‘mengambil kira keperluanpelanggan’ dari mengambil kira pelanggan1/2127/07/2017KETERANGAN PINDAAN1Asal 3/21Pertukaran garis panduan daripada PekelilingAm Bil. 1 Tahun 2006 ‘Pengurusan LamanWeb/Portal Sektor Awam kepada PekelilingKemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun20154/21ANo Semakan :01/01Pembetulan ayat – ‘atau menyediakan sendiripelan/layout’ dari atau membuat sendiripelan/layoutPembetulan ayat – ‘Mewujudkan pasukankhusus bagi memudahkan penyenggaraanlaman web’ dari ‘Menyediakan Prosedur an laman web’.Tarikh semakan : 7 Mei 2015Tarikh Kuatkuasa : 11 Mei 2015

UNIVERSITI MALAYSIA SABAHUMS-ISMS-P5-006MUKA SURAT2 / 21POLISI PEMBANGUNAN LAMAN SESAWANGTARIKHNO.KELUARAN /PINDAANNo Semakan :01/01BAB / MUKASURATKETERANGAN PINDAAN16/21Pembetulan ayat – ‘Bagi an alamat laman web mereka dimedia bukan digital seperti, di kepala suratrasmi JFPIU, kad konteks,papan tanda namaJFPIU dan sebagainya termasuk laman sosialseperti Facebook, twitter, instgram, flicker danyoutube’ dari ‘Bagi mempromosikan laman webJFPIU, JFPIU digalakkan memaparkan alamatlaman web mereka di media bukan digital seperti,di kepala surat rasmi JFPIU, kad konteks,papantanda nama JFPIU dan sebagainya.18/21Pembetulan ayat – ‘Laman web rasmi danJFPIU telah dilengkapi dengan fungsi ‘searchengine friendly’ yang memudahkan carianmelalui enjin carian’ dari ‘Sesebuah laman webyang baik akan tersenarai dalam kedudukanutama enjin carian sekiranya beberapa perkaraasas dapat dipatuhi’.Tarikh semakan :28 November 2013Tarikh Kuatkuasa :01 Januari 2014

UNIVERSITI MALAYSIA SABAHUMS-ISMS-P5-006MUKA SURAT1 / 21POLISI PEMBANGUNAN LAMAN SESAWANGKANDUNGAN GAN DAN STRUKTUR PERLAKSANAAN LAMAN WEB5.1 PENYEDIAAN PELAN/LAYOUT LAMAN WEBPEMBANGUNAN/PENGEMASKINIAN LAMAN WEB J/F/P/I/UINFOSTRUKTUR DAN KANDUNGAN LAMAN WEB7.1 INFOSTRUKTUR LAMAN WEB JFPIUKANDUNGAN LAMAN WEB8.1 MUKA UTAMA8.2 VERSI BAHASA8.3 MENU8.4 ENJIN CARIAN8.5 DOKUMEN WEB8.6 PAUTAN8.7 PENAFIANRUPABENTUK DAN SUSUN ATUR LAMAN WEB9.1 WINDOW TITLE9.2 LOGO UMS9.3 VERSI BAHASA*9.4 MENUNO.SEMAKAN : 01/01TARIKH SEMAKAN : 7 MEI 2015TARIKH BERKUATKUASA : 11 MEI 2015333334444666688999991010

UNIVERSITI MALAYSIA SABAHUMS-ISMS-P5-006MUKA SURAT2 / 21POLISI PEMBANGUNAN LAMAN SESAWANG9.5 ENJIN CARIAN9.6 TEKS, WARNA, IMEJ, AUDIO DAN VIDEO9.7 SAIZ LAMAN WEB9.8 CONTOH RUPABENTUK DAN SUSUN ATUR LAMAN10.OPERASI & PENYENGGARAAN LAMAN WEB10.1NAMA DOMAIN10.2 PELAYAN WEB10.3 LAMAN WEB11.PEMANTAUAN LAMAN WEB12.PENYENARAIAN LAMAN WEB DALAM ENJIN CARIAN LUAR13.MENGHANTAR MAKLUMAT KE ENJIN CARIAN14.TAG META15.FRAME16.PENGHANTARAN MAKLUMAT AKTIVITI JFPIU KE LAMAN WEBUTAMA UMSNO.SEMAKAN : 01/01TARIKH SEMAKAN : 7 MEI 201510101111-1211-1314141414-1515151516TARIKH BERKUATKUASA : 11 MEI 201516

UNIVERSITI MALAYSIA SABAHUMS-ISMS-P5-006MUKA SURAT3 / 21POLISI PEMBANGUNAN LAMAN SESAWANG1.TUJUANTujuan garis panduan ini diwujudkan adalah untukI.Menjadi rujukan kepada pembangunan dan penyelenggara laman webJFPIU.II.Menyelaraskan bentuk dan kandungan laman web JFPIU bagimeningkatkan imej universiti.2.SKOPMelibatkan semua laman web rasmi JFPIU di UMS. JFPIU adalah/meliputi Jabatan,Fakulti, Pusat, Instititut, Unit, Bahagian, Kolej dan lain-lain seumpamanya.3.RUJUKANGaris panduan ini adalah berdasarkan:i.Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 2015ii.Provider Based Evaluation (ProBE) untuk laman web agensi kerajaan.iii.Keperluan ranking webometricsiv.Garis panduan laman web MAMPU.4.KONSEPNO.SEMAKAN : 01/01TARIKH SEMAKAN : 7 MEI 2015TARIKH BERKUATKUASA : 11 MEI 2015

UNIVERSITI MALAYSIA SABAHMUKA SURATUMS-ISMS-P5-0064 / 21POLISI PEMBANGUNAN LAMAN SESAWANGKonsep laman web JFPIU adalah mesra pengguna dan berorientasikan pelanggan.Penyediaan laman web JFPIU perlu mengambil kira keperluan pelanggan sepertipelajar, kakitangan, penyelidik, golongan korporat/bisnes dan masyarakat umum.JFPIU juga boleh mengenal pasti pelanggan-pelanggan lain yang berkaitan denganJFPIU tersebut. Kandungan dan susunatur hendaklah mengambil kira keperluanpelanggan yang dinyatakan di atas.5.PERANCANGAN DAN STRUKTUR PERLAKSANAAN LAMAN WEB5.1PENYEDIAAN PELAN/LAYOUT LAMAN WEBJFPIU boleh merujuk kepada pelan/layout yang dicadangkan oleh JTMK, ataumenyediakan sendiri pelan/layout laman web. Pelan hendaklah menjelaskan :i.ii.iii.iv.v.vi.6.Pelanggan sasaranSkop maklumatJenis perkhidmatan dalam talian (sekiranya ada)Penyediaan maklumatPenyediaan perkhidmatan dalam talian (sekiranya ada)Mewujudkan pasukan khusus bagi memudahkan penyeggaraan lamanweb.PEMBANGUNAN/PENGEMASKINIAN LAMAN WEB J/F/P/I/UNO.SEMAKAN : 01/01TARIKH SEMAKAN : 7 MEI 2015TARIKH BERKUATKUASA : 11 MEI 2015

UNIVERSITI MALAYSIA SABAHUMS-ISMS-P5-006MUKA SURAT5 / 21POLISI PEMBANGUNAN LAMAN SESAWANGPembangunan/pengemaskinian laman web J/F/P/I/U adalah melalui permohonankepada JTMK, dibangunkan secara in-house atau dengan bantuan pihak swasta.Permohonan perlu melalui prosedur yang telah ditetapkan merujuk kepada Dasar ICTUMS dan ISMS. Borang terlibat untuk tujuan permohonan adalah :i.ii.UMS-BR-ISMS-P6-0202-001(Borang Permohonan Pembangunan SistemAplikasi/Laman Sesawang)UMS-BR-ISMS-P6-0401-001 (Borang Prosedur Uat SistemAplikasi/Laman Sesawang)7.INFOSTRUKTUR DAN KANDUNGAN LAMAN WEB7.1INFOSTRUKTUR LAMAN WEB JFPIUBerikut merupakan cadangan kandungan (sitemap) yang perlu pada setiap laman webJFPIU. Cadangan adalah berdasarkan keperluan MAMPU. JFPIU digalakkan untukmenentukan sitemap bersesuaian dengan keperluan jabatan.NO.SEMAKAN : 01/01TARIKH SEMAKAN : 7 MEI 2015TARIKH BERKUATKUASA : 11 MEI 2015

UNIVERSITI MALAYSIA SABAHUMS-ISMS-P5-006MUKA SURAT6 / 21POLISI PEMBANGUNAN LAMAN SESAWANGNO.SEMAKAN : 01/01TARIKH SEMAKAN : 7 MEI 2015TARIKH BERKUATKUASA : 11 MEI 2015

UNIVERSITI MALAYSIA SABAHUMS-ISMS-P5-006MUKA SURAT7 / 21POLISI PEMBANGUNAN LAMAN SESAWANG8.KANDUNGAN LAMAN WEB8.1MUKA UTAMAMuka utama laman web JFPIU dimulakan dengan kandungan yang telah dinyatakandalam Rajah 1.8.2VERSI BAHASASetiap laman web mesti mempunyai dua versi bahasa iaitu Bahasa Melayu dan BahasaInggeris.Pertambahan versi bahasa lain adalah digalakkan.8.3MENUMenu yang ditetapkan seperti dalam Rajah 1 perlu ada dalam setiap laman web JFPIU.Sebarang pertambahan menu lain adalah digalakkan.Berikut adalah kandungan minima bagi setiap menu yang telah dinyatakan dalam Rajah1. Pertambahan kandungan lain adalah digalakkan.Home / Utama*Contoh kandungan muka utama laman web : Banner Ucapan selamat datang iaitu Selamat Datang ke Laman Rasmi ‘NamaJFPIU’ (versi BM) dan Welcome to ‘JFPIU Name’ Official Website (versi BI).NO.SEMAKAN : 01/01TARIKH SEMAKAN : 7 MEI 2015TARIKH BERKUATKUASA : 11 MEI 2015

UNIVERSITI MALAYSIA SABAHUMS-ISMS-P5-006MUKA SURAT8 / 21POLISI PEMBANGUNAN LAMAN SESAWANGFormat yang boleh digunakan adalah bebas (contoh marquee text, plain text,grafik, animasi dll.) Pengenalan mengenai JFPIU sama ada dalam bentuk teks atau grafik Berita atau peristiwa yang hendak diketengahkan.News atau Events / Berita atau Peristiwa*Penghebahan berita dan pengumuman yang dianggap penting khususnya bagi faedahpelanggan JFPIU masing-masing.1.2.3.4.About Us / Mengenai Kami* - Mengandungi penerangan mengenai JFPIU.Organization / Organisasi* - Mengandungi carta organisasi JFPIU.Staff / Staf* - Mengandungi direktori staf dan link ke CV.Contact Us / Hubungi Kami* - Maklumat minimum JFPIU yang perlu ada untukdihubungi :4.2 Alamat4.3 Nombor telefon4.4 Nombor faks4.5 Alamat e-mel (Nombor telefon dan faks disertakan dengan kod negara dankod kawasan)5. FAQ / Soalan Lazim - Mengandungi soalan yang lazim dikemukakan.6. Academic / Akademik * (JFPIU berkaitan) - Mengandungi maklumat mengenai :6.2Undergraduate / Mahasiswa6.3Postgraduate / Pasca SiswazahNO.SEMAKAN : 01/01TARIKH SEMAKAN : 7 MEI 2015TARIKH BERKUATKUASA : 11 MEI 2015

UNIVERSITI MALAYSIA SABAHMUKA SURATUMS-ISMS-P5-0069 / 21POLISI PEMBANGUNAN LAMAN SESAWANG7. Research / Penyelidikan * (JFPIU berkaitan) - Mengandungi maklumat mengenai:7.2Research Field / Bidang Penyelidikan7.3Research Grant / Geran Penyelidikan7.4Publication / Penerbitan8. Achievement / Pencapaian9. Facilities / Kemudahan (JFPIU berkaitan)10. Extension / Perkhidmatan Profesional (JFPIU berkaitan)11. Links / Pautan, Menyenaraikan pautan ke laman web UMS dan pautan lain yangberkaitan12. Internal Link / Pautan Dalam Pautan bagi laman web di dalam UMS (contoh :web UMS, Sains, emel)13. External Link / Pautan Luar Pautan laman web dari agensi luar UMS (contoh :web KPT, web IPTA)14. Site Map / Peta Laman, Memaparkan struktur laman web JFPIU15. Webmaster atau AJK Laman Web / Website Committee (sekiranya ada),Memaparkan maklumat mengenai jawatankuasa Laman Web JFPIU dantanggungjwab masing-masing iaitu nama, tanggungjawab/peranan, no telefon,email, dan fax.8.4ENJIN CARIANEnjin carian mempunyai pilihan carian maklumat within database.NO.SEMAKAN : 01/01TARIKH SEMAKAN : 7 MEI 2015TARIKH BERKUATKUASA : 11 MEI 2015

UNIVERSITI MALAYSIA SABAHUMS-ISMS-P5-006MUKA SURAT10 / 21POLISI PEMBANGUNAN LAMAN SESAWANG8.5DOKUMEN WEBJika sumber kandungan yang digunakan dalam laman web mempunyai petikan beritaatau artikel yang berunsurkan hak cipta, keterangan mengenai hak cipta ini perludisediakan. Sekurang-kurangnya :i.perkataan hak ciptaii.tahun disediakaniii.nama pemiliknya.Setiap dokumen web MESTI diberi tajuk yang sesuai bagi membolehkan dokumentersebut dikesan oleh enjin carian. Kata kunci dan penerangan ringkas kandungandokumen web perlu dimasukkan pada permulaan fail html iaitu penggunaan tag metauntuk memudahkan pengesanan.8.6PAUTANSekiranya hendak membuat pautan ke laman web lain sebagai rujukan, pautan yangdisediakan mesti terus kepada kandungan rujukan di dalam laman web yang berkenaandan bukannya menyediakan pautan ke laman web utama sahaja.8.7PENAFIANNO.SEMAKAN : 01/01TARIKH SEMAKAN : 7 MEI 2015TARIKH BERKUATKUASA : 11 MEI 2015

UNIVERSITI MALAYSIA SABAHMUKA SURATUMS-ISMS-P5-00611 / 21POLISI PEMBANGUNAN LAMAN SESAWANGPenafian berikut perlu disertakan di dalam laman web JFPIU.Versi Bahasa MelayuPenafian : Universiti Malaysia Sabah dan nama JFPIU tidak bertanggungjawabterhadap sebarang kehilangan atau kerugian yang dialami kerana menggunakanmana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini.Versi Bahasa InggerisDisclaimer : Universiti Malaysia Sabah and JFPIU name shall not be liable forany loss or damage caused by the usage of any information obtained from thiswebsite.9.RUPABENTUK DAN SUSUN ATUR LAMAN WEB9.1WINDOW TITLESetiap laman web perlu mempunyai window title iaituUMS : Nama penuh JFPIU9.2LOGO UMSLogo UMS hendaklah menggunakan logo asal tanpa sebarang perubahan contohnyadiherotkan ataupun ditukar warnanya.NO.SEMAKAN : 01/01TARIKH SEMAKAN : 7 MEI 2015TARIKH BERKUATKUASA : 11 MEI 2015

UNIVERSITI MALAYSIA SABAHMUKA SURATUMS-ISMS-P5-00612 / 21POLISI PEMBANGUNAN LAMAN SESAWANG9.3VERSI BAHASA*Link versi bahasa mesti diletakkan pada setiap muka laman web.9.4MENUMenu bertanda * wajib diletakkan di sebelah atas, manakala menu lain boleh diletakkandi mana-mana tempat yang bersesuaian mengikut kehendak JFPIU (atas, kiri ataukanan).9.5KOTAK CARIAN (Search Field)Kotak carian perlu berada di muka hadapan laman web bagi memudahkan prosescarian maklumat oleh pengguna.9.6TEKS, WARNA, IMEJ, AUDIO DAN VIDEO1. Penggunaan tulisan dalam laman web hendaklah tidak terlalu kecil. Saizminimum tulisan :1.22 jika menggunakan arahan html ( font ) atau1.312px/pt jika menggunakan CSS.2. Saiz keseluruhan laman web (termasuk teks, image, video, flash, dan lain-lain)adalah tidak melebih 50kb.NO.SEMAKAN : 01/01TARIKH SEMAKAN : 7 MEI 2015TARIKH BERKUATKUASA : 11 MEI 2015

UNIVERSITI MALAYSIA SABAHUMS-ISMS-P5-006MUKA SURAT13 / 21POLISI PEMBANGUNAN LAMAN SESAWANG3. Penggunaan sumber multimedia seperti klip video, audio dan sebagainyahendaklah dengan kaedah embed ke Youtube (JFPIU perlu mewujudkan akaunYoutube terlebih dahulu), kebolehcapaian dan mesra pengguna. Pertimbanganhendaklah diberi samada penggunaannya benar-benar perlu.4. Semua kandungan fail media hendaklah dipastikan tidak melanggar hakciptapemilik asal.5. Warna dan tipografi (typography) hendaklah digunakan dengan bijak danmengambil kira prinsip perbezaan warna, tipografi dan sebagainya. Penggunaanwarna korporat UMS adalah digalakkan di tempat-tempat yang sesuai.6. Penggunakan CSS adalah digalakkan bagi memudahkan pengubahsuaianformat, teks dan warna laman web.7. Grafik laman web yang digunakan mestilah relevan dan digalakkan untukdiperbaharui dari semasa ke semasa.9.7SAIZ LAMAN WEBLebar laman web hendaklah disesuaikan dengan resolusi skrin1280x1024 px.9.8CONTOH RUPABENTUK DAN SUSUN ATUR LAMANNO.SEMAKAN : 01/01TARIKH SEMAKAN : 7 MEI 2015TARIKH BERKUATKUASA : 11 MEI 2015

UNIVERSITI MALAYSIA SABAHUMS-ISMS-P5-006MUKA SURAT14 / 21POLISI PEMBANGUNAN LAMAN SESAWANGNO.SEMAKAN : 01/01TARIKH SEMAKAN : 7 MEI 2015TARIKH BERKUATKUASA : 11 MEI 2015

UNIVERSITI MALAYSIA SABAHUMS-ISMS-P5-006MUKA SURAT15 / 21POLISI PEMBANGUNAN LAMAN SESAWANGNO.SEMAKAN : 01/01TARIKH SEMAKAN : 7 MEI 2015TARIKH BERKUATKUASA : 11 MEI 2015

UNIVERSITI MALAYSIA SABAHMUKA SURATUMS-ISMS-P5-00616 / 21POLISI PEMBANGUNAN LAMAN SESAWANG10.OPERASI & PENYENGGARAAN LAMAN WEB10.1NAMA DOMAINNama domain untuk laman web hendaklah menggunakan domain sambungan'ums.edu.my' untuk menandakan bahawa laman web tersebut kepunyaan UMS.Domain ini juga berperanan sebagai kata kunci untuk carian dalam internet yang secarakhusus memberi impak besar kepada pencapaian universiti di dalam rankingwebometrik.10.2PELAY