Bose Panaray MA12/MA12EX Modular Line Array Loudspeaker

1m ago
11 Views
0 Downloads
788.87 KB
8 Pages
Transcription

Bose Panaray MA12/MA12EX Modular Line Array LoudspeakerInstallation ng*Guía de instalación*Guide d’installation*Guida ationsanvisning**For use by trained installers only*Kun til brug for erfarne installatører*Montage ausschließlich durchausgebildetes Installationspersonal*Para uso exclusivo de instaladores capacitados*Réservé aux installateurs ayant suivi une formation*Solo per l’uso da parte di installatori professionisti*Uitsluitend voor gebruik door ervaren installateurs*Ska endast användas av utbildade installatörer

For Permanent InstallationPermanent installationWARNING: Permanent installations involve the attachment of theloudspeakers to brackets or other mounting surfaces for long-term orseasonal use. Such mountings, frequently in overhead locations, involverisk of personal injury if either the mounting system or the loudspeakerattachment fails.ADVARSEL: Ved permanent installation fastgøres højttalerne påbeslag eller andre ophæng til langtids- eller periodisk brug. Denne typemontering, der ofte er placeret over hovedhøjde, indebærer en risiko forpersonskade, hvis monteringssystemet eller metoden til fastgørelse afhøjttalerne svigter.Bose offers permanent mounting brackets for the safe use of theseloudspeakers in such installations. However, we realize some installations may call for use of other, custom-designed mounting solutions ornon-Bose mounting products. While Bose Corporation cannot be heldresponsible for the proper design and use of non-Bose mounting systems, we offer the following guidelines for the permanent installation ofany Bose PANARAY MA12/MA12EX Modular Line Array Loudspeaker:Bose tilbyder beslag til permanent og sikker montering af højttalere idenne type installationer. Visse installationer kræver dog specialudformede monteringsløsninger eller monteringsløsninger, som Bose ikkekan levere. Bose Corporation kan ikke holdes ansvarlig for den korrekteudformning af og brugen af monteringssystemer, der ikke er produceretaf Bose, men angiver følgende retningslinjer for permanent installation afPBose PANARAY MA12/MA12EX Modular Line Array Loudspeaker:Choose a position and mounting method consistent with local buildingcodes and regulations. Ensure the mounting surface and the methodof attaching the loudspeaker to the surface is structurally capable ofsupporting the weight of the loudspeaker. A 10:1 safety weight ratio isrecommended.Vælg monteringsted, -metode der er i overensstemmelse med lokalebyggevedtægter. Kontroller, at monteringsoverfladen og måden af fastgøre højttaleren til overfladen understøtter højttalerens vægt. Et sikkert10:1 vægtforhold anbefales. Obtain your mounting system from a reputable manufacturer, and makesure the system is specifically designed for the loudspeaker of choiceand your intended use. Before using a custom-designed and fabricated mounting system,have a licensed professional engineer review the design and fabricationfor structural integrity and safety in the intended application. Notice that all threaded attachment points on the rear of each loudspeaker cabinet have a metric M6 x 1 x 15 mm thread with 10 usablethreads. Use a safety cable, separately attached to the cabinet at a point notin common with the load bearing attachment points of the bracket to theloudspeaker. If you are unfamiliar with the proper design, use, and purpose of asafety cable, consult a licensed professional engineer, a rigging professional, or a theatrical lighting trades professional.CAUTION: Use only graded hardware. Fasteners should be metricGrade 8.8 minimum and should be tightened using torque not toexceed 50 inch-pounds (5.6 Newton-meters). Overtightening thefastener could result in irreparable damage to the cabinet and an unsafeassembly.Lockwashers or a thread locking compound intended for hand disassembly (such as Loctite 242) should be used for a vibration resistantassembly.CAUTION: The fastener should be long enough to engage no fewerthan 8 and no more than 10 threads of the attachment point. A fastenershould protrude by 8 to 10 mm, with 10 mm preferred (5/16 to 3/8 inch,with 3/8 inch preferred) beyond the assembled mounting parts to providesufficient threaded attachment to the loudspeaker. Using a fastener thatis too long may result in irreparable damage to the cabinet and, whenovertightened, can create a potentially unsafe assembly. Using a fastenerthat is too short provides inadequate holding power and may strip themounting threads, resulting in an unsafe assembly. Confirm that at least8 full threads are engaged in your assembly.CAUTION: Do not attempt to alter the threaded attachment points.While SAE 1/4 - 20 UNC fasteners are very similar in appearance to themetric M6, they are not interchangeable. Do not attempt to re-thread theattachment points to accommodate any other thread size or type. Doingthis will render the installation unsafe and will permanently damage theloudspeaker. You may substitute 1/4-inch washers and lockwashers forthe 6 mm ones.2 Køb monteringssystemet hos en anerkendt forhandler, og sørg for,at systemet er specielt udformet til den pågældende højttaler og denpåtænkte anvendelse. Få en autoriseret professionel montør til at kontrollere udformningen ogudførelsen af et specialtilpasset monteringssystem, før det tages i brug. Bemærk, at alle fastgørelsespunkter på bagsiden af hver højttalerkabinet har et metrisk M6 x 1 x 15 mm-gevind og 10 brugbare gevindskær. Brug et sikkerhedskabel, der er separat fastgjort til kabinettet pået andet sted end der, hvor højttalerens bærende fastgørelsespunkterplaceret. Hvis du ikke er bekendt med den rette udformning, brugen af ogformålet med et sikkerhedskabel, skal du kontakte en autoriseret professionel montør, en forhandler af udstyr til teaterbelysning eller lignende.FORSIGTIG: Brug kun kvalitetsværktøj. Der skal som minimumanvendes metriske 8.8-skruer, som skal spændes med et moment, derikke overstiger 5.6 Newton-meter. Hvis skruerne spændes for meget,kan det resultere i permanent beskadigelse af kabinettet og en ustabilmontering.Spændeskiver eller en låsering beregnet til manuel adskillelse (f.eks. Loctite 242) skal bruges til en montering, der skal kunne tåle vibrationer.FORSIGTIG: Skruen skal være lang nok til, at kunne få fat i mindst8 og højst 10 af fastgørelsespunktets gevindskær. En skrue skal stikke8 til 10 mm (10 mm er at foretrække) ud over den samlede monteringfor at sikre tilstrækkelig fastgørelse til højttaleren. Hvis der anvendes enskrue, der er for lang, kan det resultere i permanent skade på kabinettetog – ved overspænding – en potentielt ustabil montering. Hvis deranvendes en skrue, der er for kort, bliver fastholdelsen utilstrækkelig, oggevindskærene kan ødelægges, hvilket resulterer i en ustabil montering.Kontroller, at skruen har fat i mindst 8 hele gevindskær.FORSIGTIG: Forsøg ikke at ændre fastgørelsespunkterne.SAE 1/4-20 UNC-skruer ligner de metriske M6-skruer meget, men de kanikke erstatte hinanden. Forsøg ikke at genopskære fastgørelsespunkterne for at tilpasse dem til andre gevindstørrelser eller-typer.Dette vilgøre installationen usikker og resultere i permanent beskadigelse afhøjttaleren. Du kan erstatte 1/4-tommer låseringe og spændeskiver med 6mm-spændeskiver.

Fest InstallationWARNUNG: Bei der Fest-Installation werden die Lautsprecher anHalterungen oder anderen Vorrichtungen montiert, um langfristig odersaisonal verwendet zu werden. Bei diesen Befestigungsmethoden, dieoft an Decken oder über Kopfhöhe eingesetzt werden, besteht Verletzungsgefahr, wenn das Befestigungssystem oder die Lautsprecherbefestigung nicht Ordnungsgemäß durchgefürt wird.Bose bietet Montagehalterungen für die Fest-Installation an. Diese Halterungen gewährleisten ein sicheres Anbringen der Lautsprecher. EinigeInstallationen erfordern möglicherweise kundenspezifische Befestigungslösungen oder Befestigungsprodukte von anderen Herstellern als Bose.Die Bose Corporation ist zwar nicht für die korrekte Anordnung undVerwendung von Befestigungssystemen die nicht von Bose stammenhaftbar, empfiehlt jedoch die Einhaltung der folgenden Richtlinien für dieFest-Installation von Bose PANARAY MA12/MA12EX Modular Line Array Loudspeaker:Wählen Sie hierzu eine mit den örtlich gültigen Vorschriften übereinstimmende Befestigungsposition und -methode. Vergewissern Sie sich, dassdie Montagefläche und die Methode zum Befestigen des Lautsprechersan der Fläche strukturell geeignet ist, um das Gewicht des Lautsprecherszu tragen. Es wird ein Sicherheitsgewichtsverhältnis von 10:1 empfohlen. Beziehen Sie Ihr Befestigungssystem von einem angesehenenHersteller und vergewissern Sie sich, dass das System speziell für denLautsprecher Ihrer Wahl und den spezifischen Einsatz vorgesehen ist.Para Instalación permanenteADVERTENCIA: las instalaciones permanentes suponen el acoplamiento de los altavoces a abrazaderas u otras superficies de montajepara uso a largo plazo o durante largas temporadas. Tales montajes, confrecuencia en lugares altos, suponen un riesgo de daños personales si elsistema de montaje o el acoplamiento del altavoz falla.Bose proporciona abrazaderas de montaje permanentes a fin de que losaltavoces se puedan usar sin riesgo en tales instalaciones. Sin embargo,somos conscientes de que algunas instalaciones pueden requerir otrassoluciones de montaje, confeccionadas a la medida, o bien productosde montaje ajenos a Bose. Si bien Bose Corporation no asume responsabilidad alguna ante el diseño apropiado ni el uso de sistemas de montaje de otras marcas, ofrecemos las siguientes pautas para la instalaciónpermanente de cualquier altavoz Bose PANARAY MA12/MA12EXModular Line Array Loudspeaker:Elija una posición y un método de montaje de acuerdo a los códigosy las regulaciones para edificios de su localidad. Compruebe que lasuperficie de montaje y el método para fijar el altavoz a la superficie soncapaces estructuralmente de soportar el peso del altavoz. Se recomienda utilizar una relación de peso de seguridad de 10:1. Adquiera su sistema de montaje con un fabricante reconocido yasegúrese de que el diseño del sistema sea el indicado para el altavozelegido y para el uso deseado. Lassen Sie das Kundenspezifisch entworfene und gefertigte Befestigungsmaterial für die jeweilige Anwendung von einem Ingenieur aufSicherheit überprüfen, bevor Sie ein solches System installieren. Antes de utilizar un sistema de montaje diseñado y fabricado a la medida, procure que un ingeniero capacitado revise el diseño y la fabricaciónpara comprobar la integridad estructural y la seguridad de la aplicacióndeseada. Bitte beachten Sie, dass alle Gewindebefestigungsstellen an derRückseite jedes Lautsprechergehäuses ein metrisches M6 x 1 x 15 mmGewinde mit mindestens 10 verwendbaren Windungen aufweisen. Verifique que todos los puntos de acoplamiento roscados en la parte posterior de cada gabinete de altavoz tengan una rosca métrica M6 x 1 x 15 mmcon al menos 10 hilos utilizables. Verwenden Sie ein Sicherheitskabel, das separat an einem anderenPunkt als den die Last tragenden Befestigungspunkten der Halterung amLautsprecher angebracht wird. Utilice un cable de seguridad que se acople por separado al gabinete en un punto que no coincida con los puntos de acoplamiento quesoportan la carga de la abrazadera del altavoz. Wenn Sie nicht mit dem Design, der Verwendung und dem Zweck vonSicherheitskabeln vertraut sind, wenden Sie sich an einen Ingenieur,Installationsfachmann oder an einen Beleuchtungstechniker. Si usted no está familiarizado con el diseño, uso y propósito adecuados del cable de seguridad, consulte con un ingeniero capacitado, conun instalador de cables, o con un profesional de iluminación teatral.ACHTUNG: Verwenden Sie nur normierte Kleinteile. Die Befestigungsteile müssen mindestens den metrischen Grad 8.8 aufweisenund dürfen nicht über 5,6 Nm hinaus festgezogen werden. Wenn dieBefestigungsteile zu fest angezogen werden, kann es zu irreparablenBeschädigungen am Gehäuse kommen und die Befestigungssicherheitkann beeinträchtigt werden.PRECAUCIÓN: utilice únicamente material de montaje con graduación. Los aseguradores deberán ser de un grado métrico mínimo de 8,8y deberán apretarse a un par de torsión que no exceda los 5,6 Newtonmetros (50 pulgadas-libras). Si el asegurador se aprieta demasiadopuede ocasionar un daño irreparable al gabinete y un montaje inseguro.Wenn eine vibrationssichere Befestigung erforderlich ist, sind Sicherungsscheiben oder Gewindeklebemittel(z. B. Loctite 242) zu verwenden.ACHTUNG: Das Befestigungsteil sollte so lang sein, dass mindestens 8 und höchstens 10 Windungen des Befestigungspunktesverwendet werden. Das Befestigungsteil sollte um ca. 8 bis 10 mm(vorzugsweise um 10 mm) über die montierten Befestigungsteile hinausvorstehen, damit der Lautsprecher mit ausreichend Gewinde befestigtwird. Wenn ein zu langes Befestigungsteil eingesetzt wird, kann es zuirreparablen Schäden am Gehäuse und bei zu festem Anziehen zur Beeinträchtigung der Befestigungssicherheit kommen. Wird ein zu kurzesBefestigungsteil verwendet, besteht nicht genug Haltekraft. Die Gewindekönnen ausreißen, wodurch die Befestigungssicherheit ebenfalls beeinträchtigt wird. Vergewissern Sie sich, dass die Teile mit mindestens 8ganzen Windungen befestigt werden.ACHTUNG: Versuchen Sie nicht, die Gewindebefestigungspunktezu ändern. Obwohl SAE 1/4-20 UNC-Befestigungsteile den metrischenM6-Teilen stark ähneln, sind sie trotzdem nicht austauschbar. VersuchenSie nicht, die Gewinde der Befestigungspunkte zu ändern, um andereGewindegrößen oder -typen befestigen zu können. Dadurch wird dieInstallationssicherheit beeinträchtigt und der Lautsprecher permanentbeschädigt. Sie können die 6-mm-Unterleg-und Sicherungsscheibenanstelle der 1/4-Zoll-Unterleg-bzw.Sicherungsscheiben verwenden.Si se desea un montaje resistente a la vibración deberán utilizarse arandelas de bloqueo o un compuesto d