LENSES - Bose

1m ago
10 Views
0 Downloads
429.86 KB
88 Pages
Transcription

LENSES

a

b2134

ENGLISHT his product is in compliance with the essentialrequirements and other relevant provisions ofRegulation EU 2016/425 on personal protectiveequipment and all other applicable EU directiverequirements. Bose Corporation’s declaration ofconformity can be found at:www.Bose.com/complianceIndications for UseSunglasses (nonprescription) are devices that consist of spectacleframes or clips with absorbing, reflective, tinted, polarizing,or photosensitized lenses intended to be worn by a person toprotect the eyes from bright sunlight but not to provide refractivecorrections. This device is available for over the counter sale. Refer to instructions for use.Please read and keep all safety anduse instructions.PPE Regulation (EU) 2016/425QTY: 1 EAM Manufactured For: Bose Corporation,100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701L Do not use if package is damaged.

p0 Cl 45 CThis product complies with the ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1,and EN ISO 12312-1. Tinted eyewear is not recommended to be worn fornight driving. NOT SUITABLE FOR DRIVING IN TWILIGHT OR AT NIGHT. The product is designed to block greater than 99% UVAand UVB light energy. This product is in compliance withANSI Z80.3. Only Bose Lenses should be used with theBose Frames products. Not for direct observation of the sun. Not for protection against artificial light sources, e.g. solaria. Not for use as eye protection against mechanicalimpact hazards. When not in use, store the product in the carry case provided. Contact Bose customer service for replacement lenses.Visit: worldwide.Bose.com/Support/FramesUV rating: UV 400 cut

Please complete and retain for your recordsThe serial and model numbers are located on the left temple.Serial number:Model number:Please keep your receipt with your owner’s guide. Now is a goodtime to register your Bose product. You can easily do this bygoing to http://global.Bose.com/registerModel numbersLENS TYPENUMBERAlto: Blue GradientBMDL2Alto: Mirrored SilverBMDL4Rondo: Blue GradientBMDL1Rondo: Mirrored Rose GoldBMDL3

RN Date of Manufacture: The eighth digit in the serial numberindicates the year of manufacture; “9” is 2009 or 2019.China Importer: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited,Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai)Pilot Free Trade ZoneEU Importer: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The NetherlandsTaiwan Importer: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3,Minsheng East Road, Taipei City 104, TaiwanPhone Number: 886-2-2514 7676Mexico Importer: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo delas Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.Phone Number: 5255 (5202) 3545Bose, Bose Frames, and Bose Lenses are trademarks ofBose Corporation.Bose Corporation Headquarters: 1-877-230-5639 2019 Bose Corporation. No part of this work may bereproduced, modified, distributed or otherwise used withoutprior written permission.Warranty InformationThis product is covered by a limited warranty from Bose.For warranty details, visit global.Bose.com/warranty

Lens type and ratingsSymboLENSTYPEFILTERTYPEEU FILTER CATEGORYAUSTRALIAN LENS CATEGORYAlto/Rondo: Blue GradientNon-polarizedISO12312-1 CAT.21067.1 CAT. 2 Good protectionagainst sunglareISO12312-1 CAT.31067.1 CAT. 3 High protectionagainst sunglareAlto: Mirrored SilverRondo: Mirrored Rose GoldPolarizedSYMwNXLs

Symbols and DescriptionsSYMBOLwNXLsDESCRIPTIONCE certification markSYMBOLoDESCRIPTIONCustomer supportGood protectionagainst sunglareDate of ManufactureHigh protectionagainst sunglareDocumentationpKeep dryDo not use if packageis ONRefer to instructionsfor useForumlWTemperature limitVideosWarning/Caution

DA N S K ette produkt stemmer overens med de væsentligeDkrav og andre relevante bestemmelser i direktiv2016/425/EU om personligt beskyttelsesudstyr og alleandre relevante krav i EU-direktiver. Bose Corporationsoverensstemmelseserklæring kan findes på:www.Bose.com/complianceIndikationer for brugSolbriller (receptfrie) er enheder, der består af brillestel eller clipsmed absorberende, reflekterende, tonede, polariserende ellerlysfølsomme glas, som er beregnet til at bæres af en person forat beskytte øjnene mod kraftigt sollys, men ikke til at give nogenbrydningskorrektioner. Denne enhed kan købes i håndkøb. Se brugsanvisningen.Læs og opbevar venligst alle sikkerheds- ogbrugsinstruktioner.PPE-forordningen (EU) 2016/425Antal: 1 EAM Fremstillet for: Bose Corporation, 100 The Mountain Road,Framingham, MA 01701L Må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget.

tligevog alleorationsn Road,p0 Cl 45 CDette produkt overholder ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 ogEN ISO 12312-1. Det anbefales ikke at bære tonede briller ved bilkørsel om natten. IKKE EGNET TIL KØRSEL I TUSMØRKE ELLER OM NATTEN. Produktet er designet til at blokere mere end 99 % UVA og UVBlysenergi. Dette produkt stemmer overens med ANSI Z80.3. Kun Bose Lenses bør bruges med Bose Frames-produkterne.Ikke til direkte observation af solen.Ikke til beskyttelse mod kunstige lyskilder som f.eks. solarier.Ikke til anvendelse som øjenbeskyttelse mod farer formekaniske slag. Når du ikke bruger produktet, skal du opbevare det i detmedfølgende etui. Kontakt Bose kundeservice for at få nye glas. icering: UV 400

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har dettil rådighedSerie- og modelnumrene er placeret på venstre brillestang.Serienummer:Modelnummer:Opbevar kvitteringen sammen med brugervejledningen. Dette eret godt tidspunkt til at registrere dit Bose-produkt. Du kan nemtgøre det ved at gå til UMMERAlto: Blå gradientBMDL2Alto: Spejlet sølvBMDL4Rondo: Blå gradientBMDL1Rondo: Spejlet rødguldBMDL3

RDe otte cifre i serienummeret angiverN Fremstillingsdato: fremstillingsåret: ‘‘9’’ er 2009 eller 2019.Importør i Kina: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited,Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, Kina (Shanghai)Pilot Free Trade ZoneImportør i EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RGPurmerend, HollandImportør i Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3,Minsheng East Road, Taipei City 104, TaiwanTelefonnummer: 886-2-2514 7676Importør i Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo delas Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.Telefonnummer: 5255 (5202) 3545Bose, Bose Frames og Bose Lenses er varemærker tilhørendeBose Corporation.Bose Corporations hovedkvarter: 1-877-230-5639 2019 Bose Corporation. Gengivelse, ændring, distribution elleranden brug af denne dokumentation eller dele heraf er forbudtuden forudgående skriftlig tilladelse.GarantioplysningerProduktet er omfattet af en begrænset garanti fra Bose.Gå til global.Bose.com/warranty for at få flere oplysningerom garantien.

Glastype og RIAUSTRALSK GLASKATEGORIAlto/Rondo: Blå gradientIkke-polariseredeISO12312-1 KAT.21067.1 KAT. 2 God beskyttelse mod solskinAlto: Spejlet sølvRondo: Spejlet rødguldPolariseredeISO12312-1 KAT.31067.1 KAT. 3 Høj beskyttelse mod solskin

Symboler og smærkeSYMBOLoBESKRIVELSEKundesupportGod beskyttelsemod solskinFremstillingsdatoHøj beskyttelsemod solskinDokumentationpHoldes tørreMå ikke bruges,hvis emballagen BESKRIVELSESe /forsigtigheds forholdsregel

DEUTSCH ieses Produkt erfüllt die wesentlichen AnforderungenDund andere relevante Bestimmungen der Richtlinie EU2016/425 zu persönlicher Schutzausrüstung sowie alleanderen geltenden EU-Richtlinien. Die vollständigeKonformitätserklärung der Bose Corporation isteinsehbar unter llen (ohne Verschreibung) sind Vorrichtungen, die ausBrillengestellen oder Clips mit absorbierenden, reflektierenden,getönten, polarisierenden oder lichtempfindlichen Gläsernbestehen, die für das Tragen durch eine Person gedacht sind,um die Augen vor hellem Sonnenlicht zu schützen, ohneRefraktionskorrektur zu bieten. Diese Vorrichtung ist ohneVerschreibung erhältlich. Siehe Gebrauchsanleitung.Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise undGebrauchsanleitungen durch und bewahrenSie sie auf.PSA-Verordnung (EU) 2016/425MENGE: 1 EAM Hergestellt für: Bose Corporation, 100 The Mountain Road,Framingham, MA 01701L Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.

rungeninie EUwie alledigepn Road, Getönte Brillen sollten nicht beim Fahren in der Nachtgetragen werden. NICHT GEEIGNET FÜR DAS FAHREN IN DER DÄMMERUNGODER NACHTS. Dieses Produkt blockiert mehr als 99 % der UVA- und UVBLichtenergie. Dieses Produkt entspricht ANSI Z80.3.ist.0 Cl 45 CDieses Produkt entspricht ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 undEN ISO 12312-1. Mit Bose Frames-Produkten dürfen nur Bose Lenses verwendet werden. Nicht für das direkte Blicken in die Sonne. Nicht zum Schutz vor künstlichen Lichtquellen, z. B. Solarien. Nicht für die Verwendung als Augenschutz vormechanischen Gefahren. Bei Nichtgebrauch Produkt im mitgelieferten Transport-Etuiaufbewahren. Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst,um Ersatz-Gläser zu erhalten. Besuchen : UV 400 cut

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahrenSie es für Ihre Unterlagen auf:Die Serien- und Modellnummer finden Sie am linken Bügel.Seriennummer:Modellnummer:Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit derBedienungsanleitung auf. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um IhrBose-Produkt zu registrieren. Sie können dies ganz einfach SERTYPNUMMERAlto: Verlauf BlauBMDL2Alto: Verspiegelt SilberBMDL4Rondo: Verlauf BlauBMDL1Rondo: Verpiegelt RosegoldBMDL3

RDie achte Ziffer in der SeriennummerN Herstellungsdatum: gibt das Herstellungsjahr an: „9“ ist 2009 oder 2019.China-Import: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited,Part C, Plan 9, No. 353 North Riying Road, China (Shanghai)Pilot Free Trade ZoneEU-Import: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend,NiederlandeTaiwan-Import: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3,Minsheng East Road, Taipei City 104, TaiwanTelefonnummer: 886-2-2514 7676Mexiko-Import: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo delas Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.Telefonnummer: 5255 (5202) 3545Bose, Bose Frames und Bose Lenses sind Marken der BoseCorporation.Bose Corporation Unternehmenszentrale: 1-877-230-5639 2019 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherigeschriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert,verändert, vertrieben oder in anderer Weise verwendet werden.GarantieFür dieses Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie vonBose. Nähere Informationen zu Garantie finden Sie unterglobal.Bose.com/warranty

Gläsertypen und PFILTERTYPEU-FILTERKATEGORIEAlto/Rondo: Verlauf BlauNicht polarisiertISO12312-1 KAT.21067.1 KAT. 2 Guter Schutz vorSonnenstrahlungAlto: Verspiegelt SilberRondo: Versiegelt RosegoldPolarisiertISO12312-1 KAT.31067.1 KAT. 3 Hoher Schutz vorSonnenstrahlung

Symbole und BeschreibungenSYMBOL BESCHREIBUNGwNXLsCE-Zertifizierungs kennzeichenSYMBOL BESCHREIBUNGoKundendienstGuter Schutz vorSonnenstrahlungHerstellungsdatumHoher Schutz vorSonnenstrahlungDokumentationpTrocken haltenNicht verwenden,wenn die Verpackungbeschädigt istMHerstellerDownloadsmSYMBOL BESCHREIBUNGForumTelefonSiehe Vorsichtsmaßnahmen

D U TC H it product voldoet aan de essentiële vereisten enDandere relevante bepalingen van Verordening EU2016/425 betreffende persoonlijkebeschermingsmiddelen en alle andere vereisten vande toepasselijke EU-richtlijnen.De conformiteitsverklaring van Bose Corporation kuntu vinden op: len (niet op sterkte) zijn hulpmiddelen die bestaan uiteen montuur of clip-on met absorberende, reflecterende, getinte,polariserende of lichtgevoelige lenzen die bedoeld zijn om deogen te beschermen tegen fel zonlicht en niet ter correctie vanrefractiefouten. Dit apparaat kan zonder recept worden verkregen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.Lees alle veiligheidsinstructies en degebruiksaanwijzing door en bewaar deze.Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijkebeschermingsmiddelenAantal: 1M Vervaardigd voor: Bose Corporation, 100 The MountainRoad, Framingham, MA 01701L Niet gebruiken indien de verpakking is beschadigd.

enUn vann kunttainp0 Cl 45 CDit product voldoet aan ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1,en EN ISO 12312-1. Gebruik van een bril met getinte glazen tijdens rijden in hetdonker wordt afgeraden. NIET GESCHIKT VOOR AUTORIJDEN BIJ INVALLENDEDUISTERNIS OF IN HET DONKER. Het product blokkeert meer dan 99% van de UVA- en UVBlichtstraling. Dit product voldoet aan ANSI Z80.3. De Bose Frames-producten mogen uitsluitend worden gebruiktmet Bose Lenses . Niet geschikt voor recht in de zon kijken. Niet geschikt voor bescherming tegen kunstmatigelichtbronnen, zoals solariums. Niet geschikt voor oogbescherming tegen mechanische impact. Wanneer niet in gebruik, het product bewaren in hetmeegeleverde draagetui. Neem contact op met de Bose-klantenservicevoor vervangende lenzen. Ga atie: UV400

Vul het volgende in en bewaar dezeinformatie voor uw administratieHet serienummer en modelnummer vindt u op de linkerpoot.Serienummer:Modelnummer:Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding.Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Datkan eenvoudig door naar http://global.Bose.com/register te gaan.ModelnummersLENSTYPENUMMERAlto: Blauw degradéBMDL2Alto: Gespiegeld zilverBMDL4Rondo: Blauw degradéBMDL1Rondo: Gespiegeld roségoudBMDL3

RHet achtste cijfer in het serienummerN Fabricagedatum: